Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy - Ośrodek Rehabilitacyjno-Kulturalny w Drawsku Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Statut

DRUK NR

Uchwała Nr …………..

Rady Powiatu Drawskiego

z dnia ………………… roku

w sprawie wyodrębnienia Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy - Ośrodka Rehabilitacyjno - Kulturalnego w Drawsku Pomorskim działającego            w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim w jednostkę organizacyjną Powiatu Drawskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 pkt 2, art. 51 a ust. 1 i ust. 2 i art. 51 c ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586), uchwala się co następuje:

§ 1. Z dniem 1 października 2014 r. wyodrębnia się Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy - Ośrodek Rehabilitacyjno - Kulturalny w Drawsku Pomorskim działający w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim w odrębną jednostkę organizacyjną Powiatu Drawskiego pod nazwą: Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy - Ośrodek Rehabilitacyjno - Kulturalny w Drawsku Pomorskim, z siedzibą: 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Bolesława Chrobrego 4.

§ 2. Uchwala się Statut Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy - Ośrodka Rehabilitacyjno - Kulturalnego w Drawsku Pomorskim stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Majątek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim wykorzystywany w działalności Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy - Ośrodka Rehabilitacyjno - Kulturalnego w Drawsku Pomorskim z dniem 1 października 2014 r. staje się majątkiem Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy - Ośrodka Rehabilitacyjno - Kulturalnego w Drawsku Pomorskim. 2. Przekazanie mienia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 4 Decyzje kierujące do Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy - Ośrodka Rehabilitacyjno - Kulturalnego działającego w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i ustalające zakres usług i odpłatność wydane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim zachowują ważność i są realizowane przez Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy - Ośrodek Rehabilitacyjno - Kulturalny w Drawsku Pomorskim

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Jerzy Lauersdorf

 

Uzasadnienie

Zgodnie z § 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy termin dostosowania domów do wymaganych standardów upływa z dniem 31 grudnia 2014 r. § 4 ww rozporządzenia wskazuje, że funkcjonowanie domów środowiskowych określają: statut domu regulamin organizacyjny program działalności domu i plany pracy na każdy rok. W związku z powyższym podejmuje się czynności do wyodrębnienia z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy - Ośrodka Rehabilitacyjno - Kulturalnego w jednostkę organizacyjną Powiatu Drawskiego. Wyodrębnienie to, nie ma znaczącego wpływu na budżet powiatu

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr ……………..

Rady Powiatu Drawskiego

z dnia …………………. r.

Statut Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy - Ośrodka Rehabilitacyjno - Kulturalnego

I. Postanowienia ogólne

§ 1 1. Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy - Ośrodek Rehabilitacyjno - Kulturalny w Drawsku Pomorskim zwany dalej „Domem” jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Powiatu Drawskiego, zorganizowaną w celu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie o pomocy społecznej i ustawie o ochronie zdrowia psychicznego.

2. Dom używa nazwy „Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy - Ośrodek Rehabilitacyjno - Kulturalny w Drawsku Pomorskim”

3. Siedzibą Domu jest budynek w Drawsku Pomorskim przy ul. Bolesława Chrobrego 4.

§ 2 Dom w Drawsku Pomorskim działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) i rozporządzeń wynikających z ww. ustawy,

2) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn zm.),

5) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz.1586),

6) niniejszego Statutu,

7) regulaminu organizacyjnego Domu,

8) innych przepisów obowiązujących w prowadzeniu Domu.

§ 3 1. Dom w Drawsku Pomorskim jest jednostką pobytu dziennego:

1) typu A - przewlekle psychicznie chorych,

2) typu B - upośledzonych umysłowo,

2. Pobyt w Domu jest częściowo odpłatny, zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o pomocy społecznej.

II. Cele i zadania Środowiskowego Domu Samopomocy

§ 4 Celem działalności Domu jest wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego poprzez:

1) stwarzanie warunków do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego, doskonalenie już nabytych;

2) podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia;

3) wsparcie psychologiczne i terapeutyczne;

4) rehabilitację społeczną i zawodową;

5) kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałanie ich dyskryminacji;

6) dążenie do pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez uczestnictwo w życiu politycznym, kulturalnym i społecznym w lokalnym środowisku;

7) zapewnienie terapii zajęciowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i nabycia umiejętności zawodowych.

§ 5 W celu realizacji zadań, o których mowa w § 4 Dom współpracuje z rodzinami, placówkami służby zdrowia, organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi, charytatywnymi i wyznaniowymi.

III. Zarządzanie i organizacja

§ 6 1. Domem kieruje odpowiedzialny za całokształt pracy Kierownik Domu, który odpowiada za realizację zadań statutowych i budżetowych oraz reprezentuje go na zewnątrz.

2. W razie nieobecności Kierownika Domu zadania związane z bieżącym zarządzaniem Domu wykonuje pisemnie upoważniony przez kierownika pracownik.

§ 7 Kierownika Domu zatrudnia i zwalnia Starosta Powiatu Drawskiego, który jednocześnie jest zwierzchnikiem służbowym Kierownika Domu i dokonuje wobec niego czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

§ 8 1. Kierownik Domu realizuje zadania przy pomocy zatrudnionych pracowników zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586).

2. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Domu regulują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm), ustawy z dnia 12 marca 2004 r., ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1050 z późn. zm.)

3. Kierownik Domu jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy i zwierzchnikiem służbowym pracowników.

§ 9 Do obowiązków i uprawnień Kierownika Domu należy w szczególności:

1) dobór kadr i ustalenie zakresów działania poszczególnych stanowisk pracy;

2) wykonywanie czynności wynikających ze stosunku pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Domu;

3) sporządzanie planów pracy i nadzór nad ich realizacją;

4) współpraca z organami samorządu terytorialnego;

5) przestrzeganie dyscypliny pracy.

§ 10 1. Szczegółową strukturę i organizację Domu określa Regulamin Organizacyjny Domu opracowany przez Kierownika Domu zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Drawskiego.

2. Kierownik Domu jest odpowiedzialny za opracowanie programu działalności domu i planu pracy na każdy rok w uzgodnieniu z Wojewodą Zachodniopomorskim. Dokumenty te zatwierdza jednostka prowadząca lub jednostka zlecająca.

IV. Gospodarka finansowa Środowiskowego Domu Samopomocy

§ 11 1. Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy - Ośrodek Rehabilitacyjno - Kulturalny w Drawsku Pomorskim jest jednostką budżetową powiatu drawskiego finansowaną za jej pośrednictwem ze środków otrzymanych na realizację zadań zleconych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, prowadzącą działalność finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),

2. Dom gospodaruje wydzielonym majątkiem i nabytym mieniem, działa wydatkując przyznane dotacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Planowanie i dystrybucja środków finansowych następuje zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

4. Dom prowadzi księgowość zgodnie z typowym planem kont, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa dając rzetelny obraz sytuacji finansowej.

5. Dom posiada odrębny rachunek bankowy.

§ 12 Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym.

§ 13 Obsługę finansowo-księgową prowadzi Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy - Ośrodek Rehabilitacyjno - Kulturalny w Drawsku Pomorskim.

§ 14 Kierownik Domu odpowiada za gospodarką finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

V. Nadzór i kontrola

§ 15 1. Bezpośredni nadzór nad Powiatowym Dziennym Domem Samopomocy - Ośrodkiem Rehabilitacyjno - Kulturalnym sprawuje Starosta Drawski.

2. Wojewoda Zachodniopomorski sprawuje nadzór merytoryczny.

VI. Postanowienie końcowe

§ 16 Dom używa pieczęci podłużnej o treści: Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy - Ośrodek Rehabilitacyjno - Kulturalny w Drawsku Pomorskim ul. B. Chrobrego 4 78-500 Drawsko Pomorskie

§ 17 Zmiany Statutu może dokonać Rada Powiatu Drawskiego w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZMIANA STATUTU PDDS-OR-K uchwala_nr_xxxiv2262021.pdf (PDF, 674.64Kb) 2021-07-12 12:41:51 5 razy
2 STATUT PDDS-OR-K Uchwała Nr XLIII 384 2014.pdf (PDF, 46.37Kb) 2021-07-12 12:41:28 3 razy
3 09_06_2014_09_53_13uchwaA_a_384_statutDDS-2.pdf (, 46.37Kb) 2021-07-12 12:33:16 0 razy
4 UCHWAŁA NR XXXIV2262021.pdf (, 674.64Kb) 2021-05-27 09:28:27 2 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Nazarek 01-12-2015 19:55:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Nazarek 01-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Beata Maras 12-07-2021 12:41:51